#CSR_tools fashion swap

Ano, fast fashion ničí planetu. Ale koupím si letos opravdu jen 5 věcí?

Ano, fast fashion ničí planetu. Ale koupím si letos opravdu jen 5 věcí?

Autor: Marcela Olmer, CEO OLMER ad

For the English version scroll below

Nejdříve alarmující údaje. Ve skutečnosti to nejsou dieselová auta a uhlí, co zabíjí planetu, ale nástup influencer marketingu, sociálních médií a v důsledku toho e-commerce. Pohodlí e-commerce umožňuje konzumaci „bez záklopky“.

Ale zamysleme se. 80 miliard? Není to málo na celý svět? To je zhruba 11 kusů oblečení na jednoho obyvatele planety. Není to tedy i tím, že planeta bohatne a Indům už nestačí 2 sárí na rok?

Bylo by to ještě krásnější, ale bohužel tomu tak není. Více než 80 % veškerého vyrobeného oblečení končí na skládkách nebo ve spalovnách. Je to prostě o tom, že nakupování je jednodušší než kdykoli v historii a my (Západ) nakupujeme jako diví. E-shopujeme a druhý den ty věci zahazujeme. Ale těch sárí je v podstatě stále stejně.

Budu si tedy kupovat jen dražší věci

Takže co dělat s plundrováním planety, když je dnes nakupování tak snadné? Redaktorka Financial Times, Lily Bertrand-Webbse v dlouhém článku okázale chlubí tím, jak sníží své nákupy. Ze smělých 82 kusů oděvů, které si koupila za jediný rok (a ještě se prý cítila špatně oblečená), teď chce vyjít s pouhými pěti. Ano, když máte doma nakoupeno, nějakou dobu vystačíte.

Je to bohužel stále stejná ohraná písnička, že si odtrhne od úst a bude si kupovat dražší, ale kvalitnější věci. Prodala kabát Prada a koupí si...?! Asi něco pořádného 😅. Vystačí si teď se svetrem za 600 liber a letními šaty za 1 000 liber.

Kupovat méně ve chvíli, kdy jste už zralá na psychiatrickou diagnózu, je jistě záslužná terapie vlastní mysli. V tomto případě je móda „udržitelnosti“ skvělá věc. Když se budeme všichni předhánět, kdo toho méně nakoupí, planeta jen poděkuje.

Zároveň ruku na srdce – triko z H&M 360 vyprání za rok prostě nevydrží. A vlastně ani ta Prada. Takže jak se dnes říká, udržitelnost je často spíš nová forma luxusu.

Video: Módní trendy. Stříbrná, indigo, motivy srdce, asymetrické linie a… moc toho nekupovat.

Pomůže mi veganství?

Chov hospodářských zvířat v šílených průmyslových podmínkách je samozřejmě odporný a jakkoli můžete, nepodporujte to. Druhý extrém, „ekologická“ kůže, ale není nic jiného než kus plastu. Což jak víme, také není žádná sláva. Takže buďme rozumní, spotřebovávejme méně a přemýšlejme. Nic není černobílé.

Můžu si věci vyměňovat?

Jistě, větší využití každé jednotlivé věci je to, co je pro šetrnost k prostředí nejdůležitější. Když už věc vyrobíme, využívejme ji až „do roztrhání“. Je to jako u automobilů. Dvacet let dobře udržované fungující auto je ekologičtější než si každé 3 roky kupovat nové úsporné elektrické SUV.

Jenže móda není jako dopravní prostředek. Nechcete chodit 5 let každý den ve stejných šatech, i kdyby to nakrásně nějaký kevlar vydržel. Chcete být krásná a „každý den“ jiná. Překvapovat a ohromovat. Něco se dá dohnat střídáním kombinací a variacemi doplňků a když už vás ta věc opravdu nebaví, ale ještě by ji někdo mohl používat, pošlete ji dál. Zaplivané sekáče samozřejmě nejsou řešení pro každého, takže i proto my v Olmer ad jdeme příkladem a pořádáme pravidelný bazárek, tedy swap. Sledujte naše sociální sítě.

A nemohu ještě víc pomáhat?

Ano, jistě, potěšení z utrácení můžete transformovat do potěšení z pomáhání. Naše „bazárky“ děláme stejně tak. Věci, které zbydou, darujeme nadaci Báry Nesvadbové Be Charity. Na akcích, které s její nadací pořádáme, se získají až miliony korun. Nejde o žádné drobné. A Bářin nadace 100 % získaných peněz rozděluje dál konkrétním dětem s problémy, lidem s postižením, nemocným a prostě všem, kdo to potřebují. Tohle je opravdová lidská highfashion.🥰

_____________________________________

Now in English

First some alarming data. In fact, it is not diesel cars and coal that are killing the planet, but the rise of influencer marketing, social media and, as a result, e-commerce. The convenience of e-commerce allows for "no-holds-barred" consumption.

But let's give it deeper thought. 80 billion? Is that not enough for the whole world? That is roughly 11 items of clothing per person on our planet. May it also be caused by the fact that the planet is getting richer and Indians are no longer satisfied with having only 2 saris a year?

It would be even more beautiful, but unfortunately it is not the case. More than 80 % of all clothes produced end up in landfills or incinerators. The thing is that shopping is easier than ever before and we (the Western countries) are shopping like crazy. We buy stuff through e-shops and throw it away the other day. But the number of saris still remains basically unchanged.

SO I WILL ONLY BUY THE MORE EXPENSIVE STUFF

So what shall we do about the planet's ravaging when shopping is so easy nowadays? In a long article, Financial Times editor Lily Bertrand-Webbse is boasting about her plans to cut down on shopping. From the presumptuous 82 items of clothing she bought in a single year (while still feeling underdressed, as she says), she now wants to get by with just five. Yes, when you have a sufficient stock of clothes at home, you can manage for a while.

Unfortunately, it is still the same old song and dance about stinting yourself and buying fewer pieces of more expensive but higher quality stuff. She has sold her Prada coat and what will she buy?! Probably something proper 😅. She will make do with a £600 jumper and a £1000 summer dress now.

Deciding to buy less when you are likely to be diagnosed as a shopaholic is surely meritorious therapy for your own mind. In this case, the fashion for "sustainability" is a great thing. If we all compete in buying as little as possible, the planet will only thank us.

However, with hand on our heart - an H&M T-shirt simply will not last 360 washing cycles a year. And neither will the Prada one. So as they say nowadays, sustainability is often rather a new form of luxury.

Video: Fashion trends. Silver, indigo, heart symbols, asymmetric lines and… buying fewer stuff.

CAN VEGANISM HELP ME?

Raising livestock in appalling industrial conditions is of course outrageous, and as much as you can, avoid supporting it. But the other extreme, "organic" leather, is nothing more than a piece of plastic. Which, as we know, is no good either. So let's be reasonable, consume less and think. Nothing is black and white.

CAN I SWAP THINGS?

Certainly, making greater use of every single thing is what is most important for environmental friendliness. When we produce something, let's use it to the hilt. It is like with cars. Using a twenty-year-old well maintained and working car is greener than buying a new fuel-efficient electric SUV every 3 years.

But fashion is not like means of transport. You do not want to wear the same dress every day for 5 years, even if some Kevlar holds up beautifully. You want to be beautiful and different "every day". To surprise and amaze. Something can be made up for by changing combinations and variations of accessories, and when you are really tired of the item while someone else might still use it, pass it on. Of course, tacky second-hand shops are not a solution for everyone, which is why we at Olmer ad set an example and hold a regular bazaar, or swap. Follow our social networks.

AND CAN I NOT HELP FURTHER?

Yes, of course, you can transform the pleasure of spending into the pleasure of helping. That is exactly what our "bazaars" do. We donate the leftover items to the Bára Nesvadbová Be Charity Foundation. The events we hold in cooperation with her foundation raise millions of crowns. That is not petty cash. And Bára's foundation distributes 100% of the money raised further to specific children with problems, people with disabilities, the sick and just anyone who needs it. This is true human highfashion 🥰

Got a project in mind?

~ Let’s talk.