#AGILE MANAGEMENT

Evropa chudne. Má ale cenu stěhovat se do Asie?

Evropa chudne. Má ale cenu stěhovat se do Asie?

Autor: Marcela Olmer, CEO OLMER ad

For the English version scroll below

Nedávno jsem se vrátila z dovolené v Thajsku a Kambodži, kde jsem si všimla fascinujícího ekonomického rozkvětu. I když jsem se snažila nepracovat, nešlo si nevidět, jak se bohatství přesouvá mezi kontinenty. V Asii se samozřejmě bohatství mnohem více koncentruje, takže každé porovnání vázne. Superměsta jako Bangkok, Šanghaj nebo Singapur jsou jinde než rurální vesnická populace. Nicméně obecně: bohatnou - my chudneme.

Jing-jang ekonomie

Je až šokující sledovat, jak se bohatství a vliv přesouvají mezi zeměmi a kontinenty. Podobně jako jing-jang to možná symbolizuje dualitu a rovnováhu. A nebo ještě víc jde o evoluční boj o nejúspěšnější ekonomické a politické zřízení.

My teď chudneme a oni bohatnou

Jde skutečně o nekonečný cyklus bohatnutí a chudnutí protilehlých civilizací? Když tu myšlenku posunu dál, nelze si nepoložit otázku: mohou být různé politické systémy a nerovnost hnací silou pro inovace a pohánět tak globální pokrok? A co když se setřou rozdíly a nerovnost, která pohání pokrok, zmizí? Co bude dál? Zmizí i světový pokrok? Nebo se pokrok naopak urychlí, protože budou všechny země více propojené a budou lépe spolupracovat?

Opravdu je demokracie to nejlepší, co máme k dispozici?

Jako podnikatelce se mi naskýtá příležitost cestovat a poznávat různé politické systémy, které ovlivňují byznys. Během svých cest jsem se zamýšlela nad tím, jak by asi vypadalo, kdyby se naše kultura dodnes řídila zásadami osvíceného panovníka, a jak by to ovlivňovalo podnikatelské prostředí. Současná demokracie sice nabízí politickou stabilitu a zastoupení zájmů většiny, ale je stále zřejmější, že nás o to víc brzdí populismus a krátkodobé myšlení.

Zkusme si to analogicky aplikovat na moderní agilní metody managementu. Tam jde o co užší zpětnou vazbu zákazník-organizace. Základem je dodání produktu zákazníkovi (resp. v tomto případě občan) v nehotové formě (MVP) a jeho aktivní spolupráce s týmem (vládní administrativou) a rychlé odladění a reakce na změny zákazníka.

Na první pohled by teoreticky měla demokracie lépe splňovat tyto agilní požadavky. Je to přeci „vláda všech zákazníků“. V praxi ale příliš mnoho názorů a protichůdných potřeb zpomaluje proces. Když pak byrokratický systém přebují, naprosto zablokuje jakékoli zdravé možnosti vývoje.

Oproti tomu jsou direktivní systémy extrémně rychlé v rozhodovacím procesu (Čína a stavba železnic), ale je tu zase minimální prostor pro chybovost a samoopravné mechanizmy. Hodnota jedince je nízká a společenství je všechno.

Jak to, že Asie jde tak dopředu? Je to jen dočasné?

My to známe z dob socialismu. Myšlenka „osvíceného“ a vše kontrolujícího managementu (komunistické strany) nakonec zkolabovala pod tíhou neschopnosti zpracovávat obrovské množství dat. Na vše byly tabulky a usnesení, ale při tehdejších technologických možnostech takhle společnost prostě nešlo řídit. Jenže dnes jsme v úplně jiné situaci. Technologické možnosti zpracování dat jsou úplně jinde a na „data driven“ řízení je postavena každá větší firma. I proto ten úspěch Číny, kde už není nemožná totální kontrola obyvatelstva v kombinaci s rychlým agilním vedením. Chceme to taky?

Čeká nás taky totální kontrola?

My už ji máme. Jestli to, co je v Asii, bude fungovat i globálně, teprve uvidíme. Dokonce i Čína zpomaluje. Ale Evropa ještě více. A Evropská unie se anti-agilitou přímo zalyká. Vlastně jsou to dvě formy různých diktatur. V Asii nefunguje sociální přerozdělování, stát je vlastně ekonomicky slaboučký. Kontrola je spíš v politické rovině. Naproti tomu Evropa svým lidem dopřává osobní svobody, ale ekonomicky se blíží až příliš přeosvícené diktatuře. Jde o ovládnutí obyvatel pohodlím pobídek, dotací a grantů. Zlatá klec lenošení.

Závěr: Věřím v pokrok a jednoduchost

A možná i v osvícenou monarchii :-) Ať už se nacházím v kanceláři v Praze nebo obdivuji Angkor Vat, přemýšlím o tom, jak se s tím vším jako podnikatelka vyrovnat. Jedno je jasné. Nenechat sebou vládnout v měnícím se a stále technokratičtějším a byrokratičtějším prostředí. Stejně jako v Asii se soustřeďovat na jednoduchost a pragmatickou funkčnost.

Komplikovaná komplexnost západu má sice stále ještě samoočistné prostředky, ale buďme tou ozdravnou kůrou především my podnikatelé. Využijme konvergence trhů a aktivně se podílejme na změnách světa tak, abychom společně vytvořili lepší svět pro nás všechny. Zní to jako fráze, ale někdy je dobré být tradiční. Kreativitu si nechám pro naše kampaně.

FOTO: Bangkok v roce 2023 pádí technologicky i sociálně kupředu. Venkov a památky zůstávají rurální. Foto: autor, Snøhetta.com a Shutterstock.

------------------------

And now in English

I recently returned from a vacation in Thailand and Cambodia, where I noticed a fascinating economic boom. Although I tried not to work, it was impossible not to see how wealth is shifting between continents. Wealth is much more concentrated in Asia, so any comparison is difficult. Megacities like Bangkok, Shanghai, or Singapore are in a different league than rural village populations. However, in general: they are getting richer - we are getting poorer.

Yin-yang economy

It is almost shocking to watch how wealth and influence shift between countries and continents. Like yin and yang, this may symbolize duality and balance. Or, it could be an evolutionary struggle for the most successful economic and political systems.

We are now getting poorer, and they are getting richer

Is this really an endless cycle of wealth and poverty between opposing civilizations? If I push the thought further, one cannot help but ask: can different political systems and inequality drive innovation and fuel global progress? And what if differences and inequality, which drive progress, disappear? What comes next? Will global progress also disappear? Or will it accelerate because all countries will be more connected and cooperate better?

Is democracy really the best option available?

As an entrepreneur, I have the opportunity to travel and learn about different political systems that influence business. During my travels, I have contemplated what it would be like if our culture still followed the principles of an enlightened ruler and how this would affect the business environment. While current democracy offers political stability and representation of the majority's interests, it increasingly suffers from populism and short-term thinking.

Let's try to apply this analogy to modern agile management methods. The goal is to have a closer feedback loop between the customer and the organization. The basis is delivering a product to the customer (or in this case, the citizen) in an unfinished form (MVP) and their active collaboration with the team (government administration) and quick fine-tuning and response to customer changes.

At first glance, democracy should theoretically better meet these agile requirements. After all, it is the "government of all customers." In practice, however, too many opinions and conflicting needs slow down the process. Bureaucratic systems, when overgrown, can completely block any healthy development options.

In contrast, directive systems are extremely fast in decision-making (China and railway construction), but there is minimal room for error and self-correcting mechanisms. The value of the individual is low, and the community is everything.

Why is Asia moving forward so fast? Is it temporary?

We know this from the times of socialism. The idea of an "enlightened" and controlling management (Communist Party) eventually collapsed under the weight of an inability to process huge amounts of data. Everything had tables and resolutions, but it was impossible to manage society like this with the technology available at the time. However, today we are in a completely different situation. Technological possibilities for processing data are much more advanced, and every larger company relies on "data-driven" management. This is one reason for China's success, where total population control in combination with rapid agile leadership is no longer impossible. Do we want that too?

Are we heading towards total control?

We already have it. Whether what is happening in Asia will work globally remains to be seen. Even China is slowing down. But Europe is slowing down even more. And the European Union is choking on anti-agility. In fact, there are two forms of different dictatorships. In Asia, there is no social redistribution; the state is economically weak. Control is more on a political level. In contrast, Europe allows its people personal freedoms but is economically approaching an overly enlightened dictatorship. It is about controlling the population with the comfort of incentives, subsidies, and grants. A golden cage of laziness.

Conclusion: I believe in progress and simplicity

And maybe even in enlightened monarchy :-) Whether I am in an office in Prague or admiring Angkor Wat, I think about how to cope with all of this as an entrepreneur. One thing is clear. Don't let yourself be ruled in a changing, increasingly technocratic, and bureaucratic environment. Like in Asia, focus on simplicity and pragmatic functionality.

The complicated complexity of the West still has some self-cleaning mechanisms, but let us, entrepreneurs, be the main cure. Let's take advantage of market convergence and actively participate in global changes so that we can collectively create a better world for all of us. It may sound cliché, but sometimes it's good to be traditional. I'll save my creativity for our campaigns.

PHOTO: Bangkok in 2023 races forward technologically and socially. Countryside and landmarks remain rural. Photo: the author, Snøhetta.com, and Shutterstock.

Got a project in mind?

~ Let’s talk.